آدم خصوصیا متولدین همه ماه هارو که میخونه نوشته "مهربون" 
پس این سنگدل ها متولد چه ماهی ان:|