امسال عید تصمیم گرفتیم ایتالیا نریم !


.

.

.

.

.


 

ما اینطوری هستیم هر سال تصمیم میگیریم یه کشور خارجی نریم.


پارسال هم اسپانیا نرفتیم...😂😂😂😂😂😐😐😂ادما به هم جنسای خودشون رحم نمیکنن حالا میان اینجا واسه ما از ماهی قرمز دفاع میکننرفتم بانک وام بگیرم ،

این قدر از ضامن‌هام چک و امضا گرفت از خجالت آب شدم. 
 
کم مونده بگه زن و بچه‌های ضامن‌ها رو هم بیار

این پشت گروگان بگیریم 😐😐