دختر خاله ام گوشی مامانشو که 3 میلیون قیمتشه گم کرده

بهش چیزی نگفتن که روحیه ش خراب نشه !!!

.

.

انوقت من هم سن این بودم پاک کنمو قورت دادم

بابام انگشت کرد از تو ماتحتم درش آورد و شست

باز داد استفاده میکردم.........

تا 2 سال بو میداد