هوا اونقدر سرده که بخاری نه تنها دیگه جواب نمیده

حتی بعضی موقعا سوال هم میپرسه /: