من برای رسیدن به آرزوهام، چشام آب که نمیخورن، هیچ
.
.
.
براشون رانی هم خریدم نمیخورن کصافطا :|