من همه رو میبخشم
..
جـــــــز اونی که واسه تولد ۶ سالگیم پارچ و لیوان آورد 😢😢😢😢


حالش خراب بود یکم قرص مرص دادم بهش رو به راه بشه 😂