آقا سر امتحانا اسلحه نبرین مثل اینکه ممنوع شده 😂😂😃😁