تو این سایت امار زنده جهان رو ببینید
http://www.worldometers.info/fa/
((:سر بزنید جالبه